Pravne osebe: Pristopna izjava z izbiro članarine

 1. Spodaj izpolnjena in oddana spletna forma potrjuje vzajemne namere pristopne organizacije (v nadaljevanju kot član) in Murskega instituta za razvoj infrastrukture (v nadaljevanju kot institut) glede možnih transakcij, prizadevanj in pobud opisanih v nadaljevanju.

  Ta izjava sama po sebi ne predstavlja izvršljive pravne pogodbe.
 2. Član in institut se z oddajo te spletne pristopne izjave dogovorita o namenu skupnega sodelovanja in vključitvi v institut z namenom povezovanja politik in gospodarstva s trajnostno in aktivno mobilnostjo prek razvoja trajnostne infrastrukture v pokrajinah ob rekah Mure in Drave.

  V institutu združujejo interese razvoja trajnostne infrastrukture v regijah ob rekah Mure in Drave tako gospodarske družbe kot občine, kot tudi druge zasebne, civilne in javne pravne osebe ter posamezniki in posameznice pod imenom Murski institut za razvoj infrastrukture.
 3. Član in institut razumeta trenutno stanje zadev, kot sledi:
  • Pokrajine ob rekah Mure in Drave imajo slabo razvito trajnostno infrastrukturo, kar je priložnost za razvoj, še posebej trajnostne prometne in energetske infrastrukture ob rekah Mure in Drave.
  • Član in institut se strinjata, da je prednostni projekt instituta organizacija, koordinacija in komunikacija za ponovno vzpostavitev in izgradnjo več-funkcijskega mostu čez reko Muro na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, in ponovna vzpostavitev železniškega odseka v Lendavi na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko.

   Ta manjkajoča člena skupaj omogočata ponovno vzpostavitev omrežja Mura in Drava prog v štirih državah v ocenjeni dolžini 375 kilometrov.
  • V. d. direktorja instituta je že opravil številne razgovore s ključnimi deležniki na lokalni, regionalni in državni ter mednarodni ravni z namenom zagnati omenjeni prednostni projekt.
  • Član se bo vključil v institut z oddajo te Pristopne izjave najkasneje v novem krogu vključitve v institut, najpozneje do konca leta 2020.
  • Za vključitev institut se član obveže vplačati ustanovno članarino skladno s členom štiri (4) te Pristopne izjave.
 4. Član bo v novem krogu vplačal ustanovitveni vložek po formuli: 20 € letne članarine pomeni 1 glas v deležu instituta in zato članu pripada dvojna premija v deležu instituta za novi krog pristopa članov. Ustanovna članarina je tri-kratnik izbrane letne članarine s strani člana.

  Najmanjša višina letne članarine za pravne osebe je 200 € ali deset glasov v deležu instituta oz. 600,00 € ustanovne članarine. Član se zaveže vplačati izbrano ustanovno članarino, za kar mu pripada dvojna premija glasov pomeni v deležu instituta do konca novega kroga vključitve v institut.

  Član se obveže plačati ustanovitveno članarino v izbrani oz. vsaj v najmanjši višini v roku osem (8) dni po oddaji te Pristopne izjave in prejemu računa, na transakcijski račun instituta.

  TRR instituta: SI56 3400 0101 8999 429
  Sklic: 00-2020-09-30
  Banka: Banka Sparkasse

  Namen: Ustanovna članarina MiRi

  Drugih finančnih obveznosti, razen letne članarine, član nima. Član tudi NE odgovarja za obveznosti instituta.

  Vse nadaljnje naloge in odgovornosti v zvezi z organizacijo, koordinacijo in komunikacijo prednostnega in drugih projektov infrastrukturne narave so določene z internimi pravnimi akti instituta.
 5. Varstvo osebnih podatkov: v prijavno formo boste vnesli osebne podatke, nujne za včlanitev v institut. Skladno z zakonom bodo vaši podatki uporabljeni le za namen, za katerega so bili posredovani.

  Pravilnost podatkov: z oddajo spletne forme, član zagotavlja, da so vneseni podatki pravilni in da hoče postati član instituta.

Vpisna forma

Priporočene članarine

Osnovni ustanovitveni vložek: 600 €.

Letna članarina: 200 €.

Priporočeni osnovni vložek vložek za mikro podjetje: 600 €.

Letna članarina: 200 €.

Priporočeni osnovni vložek vložek za veleposlaništvo: 600 €.

Letna članarina: 200 €.

Priporočeni osnovni vložek vložek za malo ali srednje podjetje: 900 € – 1.500 €.

Letna članarina: 300 € – 500 €.

Priporočeni osnovni vložek vložek za večjo gospodarsko družbo: 1.500 € – 4.500 €.

Letna članarina: 500 € – 1.500 €.

Priporočeni osnovni vložek vložek za mednarodno gospodarsko družbo: 4.500 € – 15.000 €.

Letna članarina: 1.500 € – 5.000 €.